Kategorier
Bostad

Rena och effektiva ventilationssystem

Ett ventilationssystem fungerar inte utan service och tillsyn. Själva tanken med ventilation är att bibehålla ett sunt inneklimat. OVK-besiktning är verktyget för kontrollen.

Sedan ett antal år tillbaka finns det bestämmelser om obligatorisk OVK-besiktning i många byggnader. Det hela har sitt ursprung i att man under de sista decennierna av 1900-talet kunnat konstatera att luften i många fastigheter var undermålig. Sedan dess finns regler om hur och när man ska genomföra kontroller av ventilation.

Olika typer av fastigheter, eller snarare olika användningar av fastigheter, har olika regler. Skillnaden handlar om hur ofta en OVK-besiktning ska genomföras. Ett andra kriterium som påverkar reglerna är vilken typ av ventilation som idag finns installerad. Vissa fastigheter är också helt undantagna från reglerna men det kan finnas goda skäl att ändå genomföra en besiktning.

Vad gäller vid OVK-besiktning?

Kategori ett är fastigheter som används i verksamhet som handlar om skolor, förskolor och vårdinrättningar. Där ska en undersökning genomföras vart tredje år oavsett vilken typ av ventilation som finns.

I flerbostadshus, kontor och industribyggnader ska OVK-besiktning ske vart tredje eller vart sjätte år beroende på typ av ventilation.

Bostäder avsedda för en eller två familjer ska besiktigas vid installation. Därefter behövs inte fler besiktningar enligt reglerna.

En OVK-besiktning ska utföras av certifierad person. Efter kontrollen utfärdas ett protokoll som ska undertecknas av fastighetsägaren. Protokollet skickas också till byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet. Påpekade brister måste åtgärdas inom en viss tidsrymd, Därefter erhålls ett intyg att byggnaden genomgått kontroll med godkänt resultat. Bra luft främjar hälsan. Hitta mer information om OVK-besiktningar på denna webbsida: ovkbesiktning.nu